Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VLIEGER

Algemeen

De vlieger is gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77085809.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes van en overeenkomsten met De vlieger, en ook op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Met het sluiten van een overeenkomst met De vlieger gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde in te zien via de website www.devlieger-breda.nl.

Vertrouwelijkheid

De coachings- en begeleidingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, zal De vlieger dit wel bespreken met derden. Hieraan voorafgaand wordt dit altijd eerst met u besproken. De vlieger handelt in deze conform de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Wanneer De vlieger besluit bepaalde inhoudelijke informatie van of over het kind, voortkomend uit de coachingsessies, te delen met de ouder/verzorger, dan wordt dit altijd eerst besproken met het kind.

Toestemming beide gezaghebbende ouders

Een kind komt in aanmerking voor begeleiding wanneer beide ouders daar voorafgaand (schriftelijk) toestemming voor geven. Informatie aan derden (huisarts, gemeente en school) wordt uitsluitend met toestemming van gezaghebbende ouders gedeeld.

Aansprakelijkheid

Advies, coaching en begeleiding door De vlieger is bedoeld als oplossings- en resultaatgericht, zonder daarmee de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. De vlieger is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De vlieger. De aansprakelijkheid van De vlieger is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het kader van het afgesproken coachings- of begeleidingstraject door de cliënt of diens ouders/verzorgers is betaald aan De vlieger. In geval van lichamelijke- en psychische klachten, raadt De vlieger aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

De uitvoering

U kunt contact opnemen met De vlieger via de contactgegevens genoemd op de website. Bij begeleiding van kinderen dient een ouder (telefonisch) bereikbaar te zijn. Tijdens het intakegesprek worden hulpvraag en hulpaanbod afgestemd. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen besproken en wordt afgestemd wat er nog nodig is om de coaching en/of begeleiding succesvol te kunnen beëindigen. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW of vrijgesteld van BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding of coaching inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (meer dan één kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt/ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar het bankrekeningnummer van De vlieger. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal De vlieger een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is De vlieger gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €25,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is De vlieger genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is De vlieger gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt/ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan via de contactgegevens genoemd op de website.

De vlieger

Breda, 2020